#

സജന നാരായണൻ

മെഡിക്കൽ വിദ്യാര്ഥിനി

കൊത്തുനേരം : Jan 01, 2016

പങ്കു വെയ്ക്കൂ !

ആർറ്റിമിസിന്റെയും ഐവർമെക്റ്റിന്റെയും കഥ


ഈ വര്ഷത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പങ്കിട്ട ശാസ്ത്രന്ജരുടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഗവേഷണത്തിന്റെയും ഫലത്തിന്റെയും ഗുണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം.

പി ഡി എഫ് ലിങ്ക് വായിക്കൂ...


#


Loading Conversation